การจัดการความรู้

การจัดการความรู้

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2561”
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562