ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะที่ 1(ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ และด้านการบริหารจัดการ) วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562

ภาพการประชุม

Read more

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี ครั้งที่ 2 วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพการประชุม

Read more