เกี่ยวกับหน่วยงาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

          ปณิธาน : ผลิตคนดี มีคุณธรรม พัฒนาสังคม


          วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับหนึ่งในภูมิภาค มุ่งพัฒนาวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศในปี 2564


          พันธกิจ  มี 5 พันธกิจ ดังนี้

                      1) การผลิตบัณฑิต

                      2) สนับสนุนการวิจัย เพื่อความเป็นเลิศ

                      3) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการสู่ชุมชนเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ

                      4) การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในระดับภูมิภาคและชุมชน

                      5) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


         อัตลักษณ์  : นักปฏิบัติ   ซื่อสัตย์   สู้งาน


         เอกลักษณ์ : คิดล้ำ ทำได้ (Think beyond: Achievement)


         ค่านิยม : MORVONG ดังนี้

                     M = Moral เป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมอันดี และมีความกตัญญู

                     O = Outstanding เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดที่โดดเด่นท้าทายการทำงาน

                     R = Resourceful เป็นผู้เต็มไปด้วยความคิดริเริ่ม เป็นผู้มีความรู้และมีไหวพริบในการแก้ปัญหา

                     V = Versatile เป็นผู้มีความสามารถรอบด้าน สนใจใฝ่รู้ และสู้งาน เพื่อให้ทำงานได้หลายด้าน

                     O = Open Heart-Open Mind เป็นผู้เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นด้วยความใส่ใจและเต็มใจ

                     N = Network and Team เป็นผู้สามารถทำงานเป็นเครือข่าย เป็นทีมสมานสามัคคี ให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์กร

                     G = Goal Setting เป็นผู้ที่มีเป้าหมายในการทำงานและการดำเนินชีวิต และมุ่งมั่นในการดำเนินไปให้บรรลุเป้าหมาย