บุคลากร

บุคลากร

รองศาสตราจารย์.ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา​
รักษาการผู้อำนวยการสำนักแผนและประกันคุณภาพ
อาจารย์ ดร.สุจินดา สถิรอนันต์
หัวหน้างานแผนและบริหารความเสี่ยง
อาจารย์ ดร.ประยงค์ กีรติอุไร
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวมาณิการ์ สวนหนองปลิง
เจ้าหน้าที่งานแผนและบริหารความเสี่ยง
นางสาวทัชมา ขันธวิธิ
เจ้าหน้าที่งานแผนและบริหารความเสี่ยง
อาจารย์ ดร.วรสิทธิ์ รัตนวราหะ
อาจารย์ประจำงานประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์ พจนีย์ พุฒนา
อาจารย์ประจำงานประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวอุมาพร กระจ่างโพธิ์
เลขานุการงานแผนและบริหารความเสี่ยง
นางสาวแพรณัชชา สุวรรณทา
เลขานุการงานประกันคุณภาพ